Fotgjengerbyen

5. september 2018

De fleste reiser starter og/eller slutter til fots. Faktisk er andelen som går i Oslo større enn noen annen trafikantgruppe, og Oslofolk går oftere og lengre enn folk i de fleste byer. Likevel har fotgjengere ofte blitt glemt eller avspist med smale fortau og lite plass i utviklingen av byen. Potensialet til mer gange er stort, og det er bra for folkehelsa, miljøet og for bylivet.

Selv om tilrettelegging for syklister har fått mest fokus og omtale i media har vi ikke glemt fotgjengerne! Tilrettelegging for gange er en satsing i seg selv, men faller også inn under mange andre sentrale tiltak og satsinger.

 

De viktigste grønne gjennomslagene:

Et transporthierarki med fotgjengere på topp. I stedet for å planlegge og bygge byen på bilens premisser, setter vi endelige myke trafikanter først slik fagfolk har anbefalt i årevis. Dette integreres nå i Oslo kommunes trafikk- og arealplanlegging.

Bilfritt byliv-prosjektet.  For å skape byliv må det være attraktivt å gå. Å fjerne parkeringsplasser og begrense privatbilismen i sentrum handler i stor grad om å tilrettelegge og frigjøre plass for gående. I områdereguleringen for sentrum, som skal vedtas i høst, foreslås det å etablere mange gågater og fotgjengerprioriterte gater.

Etablerer 420 nye fartsdumper i hele byen. Fartshumper et viktig og effektivt trafikksikkerhetstiltak for å forhindre at folk kjører for fort. Det gjør det tryggere å være fotgjenger i byen.

Reduserer fartsgrenser over 100 steder. Ved kollisjon mellom fotgjenger og bil, øker risikoen for at fotgjengeren blir drept betydelig dersom bilen kjører fortere enn 30 km/t. I tillegg er bremselengden lengre når man har høyere fart. Derfor er det viktig å redusere fartsgrensen på veiene.

Bygger opphøyde gangfelt over 40 steder. I utviklingen av byen har det mange steder ikke blitt bygd ordentlige fortau. Det jobber vi med å rette opp i slik at det blir et tydelig skille mellom bilvei og fortau.

Bedre vinterdrift av fortau. Vi prioriterer god brøyting av fortau foran andre trafikantgrupper, både sommer og vinter. Vi har hevet standardkravene til hvor fort og hvor ofte det brøytes og kraftig økt bevilgningene.

En helt egen gåstrategi. Byrådet jobber med en gåstrategi som skal forbedre forholdene for fotgjengere, som f.eks. å øke standarden på fortau, åpne flere snarveier og prioritere fotgjengere i overganger og kryss.

Sykkelsatsing som gjør det tryggere å være fotgjenger. Når vi tilrettelegger for syklister slipper de å sykle på fortauet for å føle seg trygge. Det frigjør plass til fotgjengere, reduserer konflikter og gjør det tryggere å gå.