Forslag til vedtak på repskap fra Vestre Aker om ernæring

23. januar 2017

ERNÆRINGSPROSJEKT I HJEMMEBASERTE TJENESTER MED ØKOLOGISK MAT SOM DELPROSJEKT

Økologisk mat har blitt mer og mer populært. Mange ønsker mat uten sprøytemidler og tilsetningsstoffer. Regjeringen har som mål at 15 % av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2020.  Sykehusene har allerede etablert økologisk mat som delprosjekt i deres miljø- og klimasatsing.  Underernæring er et stort problem hos syke eldre som bor hjemme.  Vi vil innføre et ernæringsprosjekt i hjemmebaserte tjenester i Oslo kommune,  hvor økologisk mat inngår som delprosjekt. 

Økologisk mat har minimalt med sprøytemiddelrester, og kunstige tilsetningsstoffer er forbudt. Høy dyrevelferd er viktig i økologisk landbruk, blant annet har økologiske dyr bedre plass inne og oftere tilgang til uteareal, samt at de får næringsrikt, rent økologisk fôr. Forskning indikerer at økologisk mat blant annet kan ha gunstig effekt på immunforsvaret (1) og hormonbalansen (2). Økolandbruk tar vare på livet i jorda og gir større biologisk mangfold.   Kortreist, økologisk mat er et viktig miljø- og klimatiltak.  

En studie fra 2010 viste at 46 % av syke eldre som mottok hjemmesykepleie i Oslo og Bærum kommune, var underernærte eller sto i fare for å bli underernærte (3). Noen glemmer å spise, noe som kan øke risikoen for underernæring. Andre merker ikke at de er mette og vil spise på nytt rett etter et måltid. For lite drikke kan føre til dehydrering, og gi forvirring og tretthetsfølelse (4). For eldre og generelt alderssvekkede personer vil underernæring være en katalysator for sykdom.  Dermed kan en ond sirkel oppstå, med sykdom og påfølgende lavt matinntak, som fører til mer sykdom og igjen lavere matinntak. 

Hjemmebaserte tjenester har i dag matombringing til hjemmeboende eldre. Det er vanlig å bringe mat som er ferdig tilberedt fra Fjordland. 

Å optimalisere ernæringen gir en stor helsegevinst for den enkelte og forebygger sykdom og forverrelse av sykdom. Flere små måltider, som organiseres og tilberedes lokalt, ville kunne gi en bedre situasjon. Beriking av maten med for eksempel smør og fløte slik at de eldre får i seg mer protein og energi er viktig. Mat som stimulerer sansene til den hjemmeboende, både lukt, smak og synsopplevelse, fører til at matlysten vekkes. Økologisk mat er god mat og bidrar til å øke den gode matopplevelsen. 

Oslo kommune har startet en omorganisering av eldreomsorgen.  Andelen brukere i hjemmebaserte tjenester skal økes og antall sykehjemsplasser skal trappes ned. Velferdsteknologi er en viktig del av omorganiseringen. Det vil bli færre hjemmebesøk til fordel for medisindispensere, robotstøvsugere, overvåkningskameraer etc. I denne prosessen vil det være viktig å ha en plan for å bedre ernæringen hos de syke eldre hjemmeboende slik at de ikke utsettes for en enda større risiko for å bli underernærte.  Det er behov for å intensivere kartlegging av ernæringsstatusen hos den enkelte bruker og sette i gang tiltak som kan forebygge og behandle underernæringen fortløpende under og etter omorganiseringen. Ansettelse av ernæringsfysiologer og omlegging av matleveranse fra bruk av mat fra Fjordland til egenprodusert kortreist økologisk mat fra lokalt kjøkken i Oslo, mener vi er et viktige tiltak.  Transport til seniorsentre hvor de eldre kan spise sammen et annet.  Selv om antall årsverk i hjemmetjenesten vil gå ned pga. velferdsteknologien, vil andre tiltak skaffe nye arbeidsplasser.  Vi har et godt grunnlag for å mene at kostnadene ved å optimalisere ernæringen og å tilby økologisk mat, vil veies opp av bedre helse og trivsel og besparelser i form av reduserte utgifter til behandling og medisiner til brukerne.

Forslag til vedtak

  1. 1. Det etableres et ernæringsprosjekt hos syke eldre i hjemmebaserte tjenester for å kartlegge,  forebygge og behandle underernæring. 
  2. 2. Maten skal tilberedes på lokalt kjøkken i Oslo.  
  3. 3. Kortreist økologisk mat inngår som delprosjekt.   

Refereranser

  1. 1. Huber M et al. Effects of organically and conventionally produced feed on biomarkers of health in a chicken model. British Journal of Nutrition 2010; vol 103 (5) pp 663-676.
  2. 2. Connolly L. In vitro bioassays for the study of endocrine-disrupting food additives and contaminants. Trends in Analytical Chemistry 2011; Vol 30, No 2.
  3. 3. Guttormsen, B, A. Hensrud, A. Irtun, Ø. Mowé,M. Sørbye, W, L. Thoresen, L. Øien, H. Alhaug, J. & Smedshaug, B, G (2010).
  4. 4. Nasjonalforeningen for folkehelsen (2014).