Fotocredit:

De Grønne kjemper mot økte forskjeller

De Grønne vil snu utviklingen mot økende forskjeller i Norge og i verden, og mener at alle mennesker skal ha like muligheter i livet, uansett bakgrunn.

31. august 2017

Miljøpartiet De Grønne er motstandere av et økonomisk system der profitt er hevet over alle andre hensyn. I stedet for stadig vekst og økt materielt forbruk, ønsker vi at bærekraft og livskvalitet skal være hovedmål for politikken. Et godt og inkluderende samfunn krever aktiv fattigdomsbekjempelse, tilgang til trygge arbeidsplasser og en moderne, bærekraftig velferdsstat som gir et sterkt sosialt sikkerhets­nett.

De Grønne jobber for mer rettferdig fordeling både innad i Norge, på tvers av landegrensene, og på tvers av generasjoner. Vi må dele godene ikke bare mellom oss mennesker som lever nå, men også med dem som kommer etter oss. Vi vil ta vare på framtida, og på hverandre.

Bekjempe fattigdom og utenforskap
Vi ønsker å bygge et samfunn uten fattigdom. Derfor vil vi gi mer til dem som trenger det mest. Vi vil forebygge fattigdom og økende sosiale ulikheter gjennom en mer progressiv og rettferdig skattepolitikk. Med våre løsninger vil lavtlønnede og trygdede få beholde mer av inntekten sin, mens dem med høye inntekter og stor formue må bidra mer til fellesskapet.

Vi vil at alle skal få en best mulig start på livet, og prioriterer derfor særlig tiltak for å bekjempe barnefattigdom, og for å gjøre livet enklere for dem som har minst. Vi foreslår en sterk økning av den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom, og har satt av over 100 millioner kroner til dette i vårt alternative statsbudsjett. Ordningen skal bidra til at barn som lever i fattigdom ikke faller utenfor, for eksempel ved å gjøre det mulig å delta i ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av inntekten til foreldrene.

De Grønne vil også øke sosialhjelpssatsene med 10 prosent, redusere barnehage- og SFO-priser for lavinntektsfamilier, øke tillegget i barnetrygden for enslige forsørgere og øke overgangsstønaden.

Et grønt og inkluderenden arbeidsliv
Det viktigste for å forebygge økende forskjeller er å sikre folk tilgang på trygge jobber. Da må vi ha en storsatsning på nye, bærekraftige jobber i miljøvennlige næringer, og gjøre Norge mindre avhengig av den usikre oljesektoren.

Terskelen for å komme ut i arbeid må senkes, og vi må hjelpe dem som mister jobben å komme raskt tilbake. NAV må styrkes, slik at de bedre kan følge opp personer som trenger støtte for å komme ut i arbeidslivet. Vi vil beholde sykelønnsordningen, og styrke arbeidsmiljølovens bestemmelser om fast ansettelse, også for ansatte i vikarbyrå.

De Grønne vil at folk allerede nå skal kunne velge kortere arbeidstid som et alternativ til reallønnsøkning. Ikke minst foreslår vi – som eneste parti i Norge – en gradvis reduksjon i av normalarbeidsuka fra 37,5 til 30 timer, som vil gi flere hundre tusen nye arbeidsplasser, og samtidig mer fritid til alle.

En moderne og forbedret velferdsstat
De Grønne vil ha et solidarisk velferdssamfunn med en sterk, offentlig velferdsstat som sikrer alle innbyggere et verdig liv. Vi vil ha et sterkt offentlig helse-  og omsorgstilbud som sikrer alle lik rett til god behandling, og mener det er viktig å motvirke en todeling av helsevesenet der personer med god økonomi kan kjøpe seg til bedre behandling.

Fordi vi lever på en klode med begrensede ressurser, vil vi i framtida være nødt til å minske det materielle forbruket vårt.  Det er en utbredt misforståelse at dette betyr at velferden må reduseres. De Grønne er tydelige på at ved å ta i bruk mulighetene framtida byr på, med økt automatisering og høyere produktivitet, kan vi alle få både bedre tid og økt livskvalitet – uten at vi reduserer velferden, øker ulikheten, eller ødelegger klimaet på jorda.