En kort innføring i Oslopakke 3-forhandlingene 2016

Oslopakke 3 (O3) fra 2006 er en avtale om en finansieringsordning for å styrke den ordinære statlige og lokale finansieringen av vei- og kollektivtiltak. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten, og ble sist reforhandlet i 2012.

O3 er betydelig underfinansiert og per i dag er det ikke rom for å gjennomføre viktige kollektivprosjekter som foreslått i KVU Oslo-navet. Partene er derfor enige om å reforhandle avtalen. Dette notatet gir en kort innføring i O3 og byrådsplattformen, men er utdatert nå som en revidert avtale er signert av alle parter.

3. mai 2016

En styringsgruppe bestående av representanter fra Frp, Høyre og Arbeiderpartiet i Oslo og SV, Ap og Høyre i Akershus la 29.05.2006 frem forslag til Oslopakke 3. Den økonomiske rammen var på ca. 54 mrd. 2006-kroner, hvorav ca. 20 mrd. kr til kollektivtrafikktiltak.

Forslaget forutsatte bompengeinnkreving i 20 år til å finansiere en portefølje av vei- og kollektivprosjekter, tiltak på prioriterte programområder og tilskudd til drift av kollektivtilbud. Forslaget ble fulgt opp med vedtak i bystyret i Oslo og fylkestinget i Akershus høsten 2006, og deretter godkjent i Stortinget, ettersom bompengeinnkreving krever stortingsvedtak.

- En grunnleggende forutsetning er at O3-finansieringen skal komme som et tillegg og ikke erstatte det som er et klart statlig, fylkeskommunalt eller kommunalt ansvar.

Overordnede mål i Oslopakke 3!

 • Hovedmål: Et effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem.
 • Ta veksten i persontransport med kollektivtransport, sykling og gange
 • Prioritere kollektiv-, nærings-, gang- og sykkeltrafikk
 • God fremkommelighet for alle trafikantgrupper

O3-avtalen ble reforhandlet i 2012, denne gangen deltok V, H og A fra Oslo og to fra H og én fra A fra Akershus. Frp i Oslo trakk seg fra forhandlingene.

Nullvekst i biltrafikken ble løftet frem som et av hovedmålene i avtalen, rammene ble økt til ca. 73 mrd. kr, bompengetakstene ble økt, og det ble foretatt endringer i prosjektporteføljen.

På grunn av uenighet rundt finansieringen, ble partene enige om å løfte E18 Vestkorridoren og E6 Manglerud delvis ut av O3, gjennom å åpne for en separat bompengefinansiering av disse prosjektene.

Målene ble revidert til å bli de som er gjengitt over. For å nå de overordnede målene, må prioriteringene i Oslopakke 3 samordnes med andre areal- og transportpolitiske virkemidler. Oslo og Akershus følger opp dette gjennom Regional plan for areal- og transportplan, som ble vedtatt av bystyret og fylkestinget i desember 2015.

Organisering

O3 ledes av en styringsgruppe bestående av:

 • Statens vegvesen (vegdirektøren)
 • Jernbaneverket (jernbanedirektøren)
 • Oslo kommune (byråd for miljø og samferdsel)
 • Akershus fylkeskommune (fylkesordføreren).

Vegdirektøren leder styringsgruppen. Styringen er basert på prinsippet om porteføljestyring med årlig rullering av fireårige handlingsprogrammer. Hver vår legger styringsgruppen frem et forslag til handlingsprogram med forslag til prioriteringer og fordeling av bompengene. Bystyret og fylkestinget avgir uttalelse til handlingsplanen. Regjeringen presenterer rammer og prioriteringer av statlige midler og bompenger i Oslopakke 3 i statsbudsjettet.

Bruken av de lokale bompengemidlene til Oslo og bykassemidlene i kommunens årlige budsjetter. I revidert avtale for Oslopakke 3 heter det at «Ved større prinsipielle saker, og spørsmål som gjelder hovedlinjene i Oslopakke 3, skal styringsgruppen drøfte disse med ytterligere to representanter fra hvert fylke».

Hvorfor reforhandles det?

Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo, KVU Oslo-Navet og en gjennomgang av porteføljen i Oslopakke 3 gjør at partene er enige om å reforhandle Oslopakke 3 våren 2016. Etter valget i 2015 har også flertallskonstellasjonene i både Oslo og Akershus inntatt nye posisjoner, hvor Oslo har satt nye og ambisiøse mål for klima, miljø og biltrafikk. Forhandlingene vil skje parallelt med forhandlinger om nytt handlingsprogram for perioden 2017-2021. Samtidig forhandler Oslo og Akershus nå med staten om inngåelse av bymiljøavtale, som vil gi ekstra statlige tilskudd til store kollektivprosjekter, i første omgang Fornebubanen.

Forhandlingspartene

Lan Marie Nguyen Berg forhandler på vegne av Oslo byråd

Oslos delegasjon

 • Lan Marie Nguyen Berg (MDG) for byrådet

 • Andreas Halse for bystyrets største parti (Ap)

 • Eirik Lae Solberg for bystyrets nest største parti (Høyre)

Akershus' delegasjon

 • Anette Solli (Høyre) for Akershus fylkeskommune

 • Tonje Brenna (Ap) for fylkets nest største parti (Ap)

 • Solveig Schytz (Venstre) som leder hovedutvalg for samferdsel og miljø


Anette Solli forhandler på vegne av Akershus fylkeskommune

Om Oslopakke 3 i byrådserklæringen

Byrådets utgangspunkt for reforhandlingene følger av byrådserklæringen. Der står det:

«Hovedmålene for Oslopakke 3- samarbeidet må være å bidra til å redusere klimagassutslippene i Oslo med 50 prosent innen 2020 og med 95 prosent innen 2030, i forhold til 1990- nivå, og redusere all biltrafikk i Oslo med en tredjedel innen 2030 sammenliknet med 2015-nivå. Alle prosjekter må vurderes på nytt ut fra disse målsetningene.»

Videre står det at byrådet vil prioritere:

 • ny t-banetunnel gjennom indre by
 • ekspressykkelveier mellom Oslo og Akershus og et finmasket sykkelveinett i Oslo
 • å erstatte buss med trikk på bussrutene med høyest belegg, herunder Ring 2.

Om veiprosjekter står det at «med utgangspunkt i klima- og miljømålene, vil byrådet gå mot prosjekter som bidrar til å øke den fysiske veikapasiteten i og inn til Oslo. Det medfører at den fysiske veikapasiteten på E18 i Vestkorridoren ikke kan økes. (…) Byrådet er åpne for å diskutere tiltak for å diskutere tiltak for å redusere trafikkbelastning, støy og forurensing på dagens E18, herunder løsninger for byutvikling i Sandvika, Asker og Filipstad».

Selv om det nye flertallet i Akershus har inntatt en ny posisjon i sin samarbeidsavtale, blant annet gjennom å slå fast at klimapolitikken ligger til grunn for E18-utbyggingen, og åpning for å vurdere tids- og miljødifferensierte bompenger, er det samtidig klart at det er forskjeller både mellom Oslo og Akershus, og mellom partiene i begge fylker.

 

Du kan lese mer om hva Oslo MDG tenker om Oslopakke 3 her.