Fotocredit:

Det grønne skifte er igang i Oslo

I budsjettet for 2017 skaffer vi 80 friske millioner til kollektivtransport, og støtten til klimatiltak blir høyere enn noen gang.

28. september 2016

Økningen i bevilgningene til kollektivtransporten er mer enn hva det gamle byrådet fikk til på fire år og vil, sammen med de andre tiltakene vi gjennomfører på samferdsel, gi rekordvekst i antall reiser med hele 10 % i 2017. Det blir flere avganger på kveldene og i helger, og flere avganger i rushtiden. Vi skal gjøre Ruter utslippsfri innen 2020, og de første elektriske bussene rulles ut i 2017.

- Det skal være enkelt og naturlig for byens innbyggere å velge klimavennlige transportløsninger i hverdagen. Derfor er jeg glad for at byrådet legger frem et budsjett med en historisk høy vekst i kommunens tilskudd til kollektivtransporten!

I 2017 følger vi også opp arbeidet med viktige prosjekter fra Oslopakke 3. Det gjelder nytt signal- og sikringsanlegg på t-banen, opprusting av trikkenettet, forprosjekt for Fornebubanen, og planlegging av ny sentrumstunnel for t-banen. Les mer om kollektivsatisngen her.

Utbyggingen av sykkelveier kommer også til å fortsette i 2017. I år har vi mangedoblet utbyggingshastigheten og vi fortsetter på samme måte neste år. Det blir også bedre vinterbrøyting av sykkelveiene enn noen gang, slik at folk kan sykle trygt også om vinteren.

Teller ikke bare penger, men også CO2
Om vi skal gjennomføre det grønne skiftet i Oslo, er det ikke nok å satse på sykkel og kollektiv. At klimaregnskapet også går i balanse er like viktig som at det økonomiske regnskapet går opp. Derfor har vi fått på plass egne klimabudsjetter for alle sektorer i kommunen, noe som vekker oppsikt internasjonalt.

Med klimabudsjettet fordeles ansvaret for gjennomføring av klimatiltakene på alle etater. Klimabudsjettet inneholder 42 tiltak som samlet vil bidra til å redusere Oslos klimautslipp fra 1,4 millioner tonn i 2013, til 600 000 tonn CO2-ekvivalenter innen 2020. Den nyopprettede Klimaetaten skal være et sentralt fagmiljø og pådriver for gjennomføring av klimatiltakene i Oslo. Vi setter av 55 millioner på driftsbudsjett til klimaetaten.

For å finansiere tiltakene har vi økt tilskuddet til grønne gulrøtter fra klimafondet med til sammen 60 millioner i 2017. Disse pengene gir grønne støtteordninger for privatpersoner, bedrifter og borettslag, hvor man kan søke om støtte blant annet til å fase ut oljefyr, bytte til rentbrennende vedovn, installere solcellepaneler, ladestasjon for elbil og energisparetiltak. Vi skal også videreutvikle elsykkelstøtten og innføre ordning der private aktører kan søke etter støtte til pilotprosjekter innen anleggsdrift som er elektrisk eller går på hydrogen.

Vi har fått på plass langsiktig finansiering til et byøkologisk innovasjonssenter. Dette senteret skal formidle kunnskap om klimavennlig byutvikling, byøkologi og grønn verdiskapning. Innovasjon er helt nødvendig for å virkeliggjøre det grønne skiftet i Oslo, sikre effektivitet og konkurransekraft og nå Oslos klima- og miljømål.

Byrådet vil i 2017 også øke satsingen på urbant landbruk og biologisk naturmangfold. Satsingen består i å øke andelen blomsterenger, drifte, pleie og verne kultur-landskap og parker, ta vare på byens trær, etablere blomsterenger, pollinatorkorridorer, restaurere og skjøte slåttemark og annen verdifull mark. Det settes av 2 mill. kroner til tilskudd til urbant landbruksprosjekter i Bymiljøetaten.

Vi rydder opp i fjorden og satser på friluftsliv
For De Grønne er det veldig viktig å ta vare på naturen. Sammen med budsjettet legger vi frem en omfattende behovsplan for friluftsliv, hvor vi setter av 120 millioner kroner over de fire neste årene for å få rustet opp naturområdene i og rundt Oslo. Aller først ut er opprusting av øyene i Oslofjorden, bedre turveier, økt støtte til frivillige organisasjoner og flere fellesgriller og benker.

På Langøyene brukes det tidligere søppeldeponiet nå som friluftsområde for barn og voksne i Oslo og omegn. Området er sterkt forurenset av skadelige miljøgifter, og besøkende får beskjed om å ikke drikke fra vannpostene eller oppholde seg lenge på gressletta. Slik kan vi ikke ha det. Derfor prioriterer vi over 300 millioner kroner til å rydde opp og legge til rette for friluftsliv på Langøyene, slik at også fremtidige generasjoner skal kunne føle seg trygg på denne perla i Oslofjorden.

- Langøyene vil på nytt bli en perle for Oslos befolkning! Prosjektet vil gi et betydelig kvalitetsløft for rekreasjon, bading og friluftsliv.

I fjor fikk De Grønne på få uker gjennomslag for historiens grønneste budsjett med 110 millioner ekstra til klima- og miljøtiltak. Vi fikk for alvor satt i gang sykkelsatsingen Oslos befolkning har ventet på siden 70-tallet, og startet gjennomføringen av tiltakene som skal kutte 50% av klimagassutslippene i Oslo innen 2020. Nå foreslår vi et budsjett vi har laget helt selv – og det er grønnere enn noen gang. Det er ingen tvil om at det grønne skiftet er i gang i Oslo.