Årsmøte 2016: Innstilling til nytt styre

Valgkomiteen har i oppgave å innstille på nytt styre. Under følger deres innstilling. Styret velges av årsmøtet 13. februar.

24. januar 2016

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen, valgt på årsmøtet 2015, har bestått av Kristin Viko rasmussen (leder), Finn Dyrkorn, Marie Storli, Demmelash Mengistu, Rasmus Reinvang, Hanne Gustavsen (vara), Martin Nielsen (vara) og Kristian Vea (vara). Rasmus Reinvang, Hanne Gustavsen og Kristian Vea har ikke deltatt på møtene mellom november og februar.

Valgkomiteen møttes første gang våren 2015. Valgkomiteen ble sommeren 2015 bedt om å supplere styret med to varamedlemmer som følge av at to styremedlemmer trakk seg. Til suppleringen ble det sendt ut en e-post til alle medlemmer, og ni kandidater meldte sin interesse. Valgkomiteen intervjuet alle kandidatene. Deretter suplerte styret seg selv etter innstilling fra valgkomiteen.

Det ordinære arbeidet startet opp i oktober 2015, og valgkomiteen har hatt jevnlig møteaktivitet gjennom vinteren. Arbeidet startet med en kartlegging av styrets oppgaver og mandat. Dette ble gjort intervjuer med hvert enkelt styremedlem (inkludert varamedlemmer), lokallagslederne, Grønn Ungdom og andre sentrale personer i organisasjonen. Videre ble det utarbeidet en liste med kriterier over kompetanse og kvalifikasjoner som burde være representert i henholdsvis styret og nominasjonskomiteen. Listen ble presentert både på lokallagsledermøte og for styret.

For å få inn kandidater opprettet valgkomiteen et eget skjema på nett, og dette var tilgjengelig via Oslo MDGs nettsider, lagets facebookside og i mail til alle medlemmer. I skjemaet fikk vi inn interesserte både til styret, valgkomiteen og nominasjonskomiteen. Vi satte frist for å melde interesse til 1. desember, og hadde ved fristens utløp fått inn 12 kandidater. Valgkomiteen valgte å la skjemaet forbli åpent, og har fått inn til sammen 23 kandidater som selv har meldt seg. I tillegg har en rekke navn blitt spilt inn av andre. Til sammen har vi fått inn i overkant av 100 navn til valgkomiteen og nominasjonskomiteen. Selv om vi gjerne skulle ha fått pratet med alle hadde vi knappe ressurser, og har hatt telefon- eller fysisk kontakt med over 90 personer.

Sammensetning av styret

Styremedlemmene må ha tid til og ønske om å bidra til å bygge Oslo MDG. De bør være initiativrike og selvgående, kunne ta ansvar for å utføre sine oppgaver, også oppgaver de ikke foretrekker. Styret bør bestå av inkluderende mennesker som skaper engasjement og kan samarbeide godt med hverandre og resten av laget. De bør ha forståelse og interesse for organisasjonsarbeid, spesielt demokratiske organisasjoner.

Styrets sammensetning bør ivareta kontinuitet, innad i styret, og ta inn erfaring fra andre deler av organisasjonen og fra andre organisasjoner. Styret skal kunne forstå og bidra i de politiske prosessene i partiet, og har et hovedansvar for å forankre politiske vedtak. Det er derfor viktig at styret har god kjennskap til vårt ideologiske grunnlag og erfaring fra politisk valgkamp.

Erfaring med arbeidsgiveransvar, økonomiarbeid, skolering, kommunikasjon og mediearbeid bør være ivaretatt av et eller flere styremedlemmer.

I tillegg har valgkomiteen tilstrebet en spredning i kjønn, lokallag og alder.

I forbindelse med innstilling på leder har valgkomiteen gjort en vurdering av hvorvidt dette er et verv som er egnet å kombinere med å være ansatt som byrådssekretær. Vi vektlegger hensyn til kontinuitet, kapasitet og synergi tyngre enn hensyn til å unngå situasjoner hvor fylkeslagets leder risikerer å være bundet av lojalitet til byregjerings-kollegiet.

Valgkomiteens innstilling på styre

 • Leder: Torkil Vederhus (gjenvalg)
 • Nestleder: Mona Elisabeth Brøther
 • Nestleder: Adam Tumidajewicz
 • Medlem: Elsa-Britt Enger (gjenvalg)
 • Medlem: Mari Heglum
 • Medlem: Vegard Setrom (gjenvalg)
 • Medlem: Ingrid Ophaug Dahl
 • 1. vara: Børge A. Roum (gjenvalg)
 • 2. vara: Raisa Markov (gjenvalg)
 • 3. vara: Paul-Viktor Wiker (gjenvalg)
 • 4. vara: Frøydis Gammelsæter
 • 5. vara: Øystein Risan Borgersen
 • Gruppeleder Harald Nissen sitter i kraft av sitt verv
 • Grønne studenter har en observatør
 • Grønn Ungdom velger selv et styremedlem

Leder: Torkil Vederhus, 1989, Grünerløkka


Torkil Vederhus (26) bor øverst i Sofienberggata, rett ved Tøyenparken sammen med sin samboer Grete. Han er programmerer av yrke, men er nå i permisjon fra sin jobb som seniorkonsulent i BEKK for å være byrådssekretær for finans i Oslo. Torkil har bakgrunn som studentaktivist og liker å utfordre det etablerte, som da han stilte mot sittende rektor i rektorvalget på UiO 2013. Torkil har vært leder i Oslo MDG det siste året, og nestleder året før det. Han tror på et grønt parti som våger å vise vei med ambisiøs og nødvendig politikk skal vi sikre livsgrunnlaget vårt og en bærekraftig framtid.

Nestleder: Mona Brøther, 1952, Nordre Aker


Mona er 64 år og har nylig forlatt posten som norsk ambassadør i Canada. Hun forlot samtidig utenrikstjenesten etter mer enn 40 år. Hun har tre ambassadørposter bak seg hvorav to i Latin-Amerika, og er spesialisert innen bærekraftsagendaen og utadvendt virksomhet, pressearbeid og informasjonsstrategier. Mona har mange års ledererfaring og er en trenet kommunikator. Hun er cand.mag fra Universitetet i Oslo med historie, statsvitenskap og spansk. Hun har også ledet NTL-UD. Hun brenner for et grønnere Oslo og bærekraftig utvikling lokalt og globalt.

Nestleder: Adam Tumidajewicz, 1985, Frogner


Adam Tumidajewicz er langvarig bidragsyter til Miljøpartiet De Grønne. Han har tjent partiet sentralt, i Bergen og i Oslo i over et tiår. Adam har vært en del av kontrollkomiteen i fire år, er folkevalgt og lokallagsleder på Frogner og bidrar ofte med innhold på Grønn Ungdoms arrangementer. Adam har mastergrad i retorikk fra Københavns universitet og arbeider i forsikringsbransjen til daglig. Han driver også selvstendig som komiker og tekstforfatter. Han kjenner partiets medlemmer og politikk godt og bringer mye kunnskap og ressurser til bordet.

Medlem: Elsa-Britt Enger, 1942, Gamle Oslo


Elsa Britt Enger har vært styremedlem i Oslo MDG siden 2011 og har, blant annet fungert som lokallagsansvarlig i styret. Hun har en variert yrkesbakgrunn, blant annet som lærer, som rådgiver innenfor ledelse, personal og organisasjonsutvikling, som veileder i meditasjon og personlig utvikling og som veileder i integrering av flyktninger i arbeidslivet. Elsa Britt er Cand. polit med hovedfag i samfunnsgeografi, med fordypning i miljøvern, befolkningsgeografi og ulandsproblematikk. Hun har også hovedfag i biologi.

Medlem: Mari Heglum, 1988, Alna


Mari er 28 år, utdannet statsviter, og bor på Furuset i Oslo. Mari var frivilligkoordinator i Oslo MDG under valgkampen 2015, og jobber nå som daglig leder i UngOrg – en paraplyorganisasjon for 62 barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. Mari har et stort hjerte for frivillige organisasjoner. Hun har blant annet vært aktiv i Amnesty, frivillig i Røde Kors, vært leder for Venstrealliansen, og hatt fulltidsverv som nestleder for Velferdstinget i Oslo og Akershus i 2013. Mari har også jobbet som konfirmasjonsleder i HEF, vært vitenskapelig assistent ved institutt for Statsvitenskap, og jobbet som sekretær for Forum for vitenskapsteori ved UiO.

Medlem: Vegar Setrom, 1988, Grünerløkka


Vegard er 27 år og jobber til daglig som ungdomsskolelærer. Han ble engasjert i partiet som en del av mediegruppa i valgkampen 2013. Vegard ble økonomiansvarlig i oslostyret etter årsmøtet i 2014 og har siden den gang jobbet med å forbedre fylkeslaget sine økonomirutiner.

Medlem: Ingrid Ophaug Dahl, 1991, St.Hanshaugen


Ingrid kommer fra Os utenfor Bergen. Hun har vært aktiv i De Grønne siden 2012, og har to perioder som talsperson for Grønn Ungdom (2013-2015) bak seg. Hun har studert statsvitenskap og utvikling, og er per 2015 i gang med lektorutdanning ved Universitetet i Oslo. Ingrid er et politisk talent med klima, skole og språk som hjertesaker. Hun har erfaring både fra politikk- og organisasjonsutvikling, debatter og

Varamedlemmer

Børge A. Roum, 1984, Grünerløkka

Børge Andre Roum er en gjennomført grønn aktivist som har vært en ressurs for MDG siden 2012, og har særlig jobbet med sosiale medier, bl.a. som ansvarlig for MDGs Twitter-konto. Han ble valgt inn som vara til Oslo-styret i 2015 og tar nå en ny periode. Av politisk arbeid har han et sterkt sosialt engasjement, særlig for verdens fattige, og har tidligere vært aktiv i Changemaker. Børge har skrevet store deler av kapitlene om digitale rettigheter i arbeids- og prinsipprogrammet.

Raisa Markov, 1990, Grünerløkka

Raisa er 25 år gammel og jobber til daglig med oversettelser og distribusjon av brettspill og som frivillig for Røde Kors Hjelpekorps. Hun har har statsvitenskapelig lektorutdanning, og har drevet med partipolitisk uavhengig lokalpolitikk fra hun var 14. Der har hun innehatt både leder- og nestlederverv på fylkeskommunenivå. Raisa engasjerer seg for innvandringspolitikk og LGBT-rettigheter, og har en jordnær og handlekraftig tilnærming til grønn politikk. Hun kom inn som vara under valgkampen og deltok svært aktivt i den.

Paul Viktor Wiker, 1965, Nordre Aker

Paul Viktor (50) er fra Nordre Aker, og har vært vara til Fylkesstyret i Oslo siden august. Han er utdannet lærer og har et hovedfag i historie. De siste 20 årene har han arbeidet på rundt 200 skoler, med endringsprosesser og systemarbeid, først 10 år i Osloskolen («Prinsdalsteamet»), og de siste 10 årene gjennom God Skole/ godskole.no. Han har mye erfaring med organisering av virksomheter, praktisk og relasjonell skoleledelse, og med å samle ansatte i en gruppe, slik at de i størst mulig grad drar i samme retning. Han er medlem av den nasjonale skoleringsgruppa for MDG.

Øystein Risan Brogersen, 1982, Grünerløkka

Øystein er 33 år gammel, har tidligere studert Systems Engineering i mekatronikk, og jobber til daglig som produktdesigningeniør i mineralutvinningsindustrien. Han var frivilligkoordinator på Grünerløkka under lokalvalget i 2015, og er nå medlem av tilsynsutvalget og styret i bydelen. Hjertesakene er dyrevelferd, teknologi og samferdsel, og han legger stor vekt på sosiale sammenkomster for å opprettholde driv i partiet.

Frøydis Gammelsæter, 1971, Nordstrand

Frøydis er 37 år og holder på med å fullføre sin doktorgrad i filosofi. Hun skriver om autonomi og avhengighet. Autonomi, individets evne til å styre seg selv, er kompleks og kan undertrykkes på mange måter. Frøydis har alltid vært engasjert av slike undertrykkelsesmekanismer som kommer i veien for likestilling, respekt og annerkjennelse. Hun har tidligere arbeidet 5 år i Norges Blindeforbund, har sittet to år i styret i Grønt Kvinnenettverk, og har tidligere i livet vært aktiv for dyrs rettigheter.

Andre kandidater?

Vil du stille imot en av kandidatene over eller har en kandidat du vil foreslå (og har snakket med)? Foreslå kandidaten via dette skjemaet.