Årsmøte 2015: Innmeldte saker

Alle medlemmer kan melde inn saker til årsmøtet i Oslo MDG innen fire uker før årsmøtet. Her er sakene som er meldt inn til årsmøtet 2015:

Styrk skulehelsetenesta no! (Resolusjon fra årsmøtet foreslått av Oslo Grønn Ungdom)

I alt for mange år har skulehelsetenesta i Oslo blitt neglisjert. Miljøpartiet Dei Grøne krev at Oslo kommune gjennomfører eit kraftig løft i satsinga på skulehelsetenesta, samt undersøkjer moglegheita for å legge ansvaret for tenesta på fylkesnivå. 

Mellom 15 % og 20 % av unge under 18 år i Noreg har psykiske plager som påverkar dei i kvardagen. Mellom 500 og 600 tek sitt eige liv i Noreg kvart år – nesten tre gonger så mange som døyr i trafikken. I Ung i Oslo 2012 svarte 51 % av jentene at dei har vore «veldig mykje» eller «ganske mykje» plaga av kjensla at «alt er eit slit» den siste veka, og Osloungdom har generelt større psykiske plager enn unge i resten av landet. Det er eit faktum at me treng ei sterkare satsing på psykisk helse. Å investere i førebygging no kan spare samfunnet for langt større kostnadar seinare.

Tal frå Statistisk Sentralbyrå viser at nesten ein tredel av norsk ungdom ikkje fullførarvidaregåande utdanning. Ei fungerande skulehelseteneste har mykje å bidra med for å førebygge fråfallet gjennom psykososialt arbeid og støtte gjennom heile skulegangen. Skulehelsetenesta kan avdekke utsette elevar tidleg og jobbe systematisk for å halde desse i skulesystemet. Når fleirtalet av dei som droppar ut oppgjer personlege årsakar og sjukdom som grunn, er det opplagt at ei styrka skulehelseteneste vil kunne gje positiv effekt.

Vi har fritt skuleval i Oslo. Derfor er det også logisk at helsetilbodet knytt til skulene er på fylkesnivå. Investering i utvikling og helse for unge er den aller viktigaste framtidsinvesteringa samfunnet gjer. Vi kan ikkje akseptere at eit så viktig tilbod er prisgitt ein svingande bydelsøkonomi.

Skulehelsetenesta skal vere eit lågterskeltilbod for unge som treng helsehjelp eller nokon å snakke med. Slik fungerer det ikkje når dei tilsette berre er til stades nokre få timer i veka. I dag er det ikkje ein einaste skule i Oslo som fylgjer Helsedirektoratet si tilråding om personale i skulehelsetenesta per barn. I dag er det tilsette i full stilling i Oslo som har ansvar for så mykje som 3000 barn. Ifølgje tilrådinga skal maksgrensa vere på 300. Dette er heilt uforsvarleg.

Miljøpartiet Dei Grøne krev ei skulehelseteneste som kan ivareta elevane i Oslo på ein verdig måte. Vi ynskjer eit samfunn som tek eit reelt ansvar for dei unge som ingen andre tek ansvar for, og der ungdom med spørsmål kan møte vaksne som tek dei på alvor. I dette har ei sterk skulehelseteneste ei avgjerande rolle.

 

Miljøpartiet de Grønne vil bevare Sørkedalen som landskapsvernområde (innmeldt av Margaretha Isaksen)

Det vil sikre at landskapet rundt Bogstadvannet blir bevart. Bogstadvannet rammer inn Bogstad Gård, som er fredet.
Sørkedalen har også flere kulturminner og verdifull dyrket mark, hvor andelslandbruk kan være aktuelt. Dalen er mye brukt som friluftsområde for hele vestsiden av Oslo. Det er viktig å bevare denne for kommende generasjoner.

Forhandlingsutvalg etter valget sendt inn av Fylkesstyret

Etter valget kan Oslo MDG havne i forhandlinger med andre partier i bystyret for å oppnå gjennomslag for vår politikk. Dette er en situasjon vi aldri har vært i på fylkesnivå i Oslo før, og det er derfor nyttig at årsmøtet vedtar retningslinjer for slike forhandlinger.

Styret foreslår at en gruppe bestående av lederen av bystyregruppa, lederen av fylkeslaget og en person valgt av lokallagslederne får ansvaret for gjennomføringen av forhandlingene.  Disse tre kan selvfølgelig basere seg på bistand og råd fra resten av partiorganisasjonen i forhandlingene. Styret foreslår også at et endelig forhandlingsresultat må godkjennes med ¾ stemmer i et organ bestående av fylkesstyret, en representant fra hvert lokallag (valgt av lokallagets styre) og bystyrerepresentanter for MDG i den neste perioden.

Forslag til vedtak:

 • Årsmøtet oppnevner et forhandlingsutvalg som kan forhandle om eventuelt byrådsamarbeid og budsjettsamarbeid med andre partier etter kommunevalget 2015.
 • Forhandlingsutvalget består av leder for fylkeslaget, leder for bystyregruppa og en representant valgt av en gruppe bestående av lokallagslederne i fylket, to representanter fra Oslo Grønn Ungdom og en representant fra Oslo Grønne Studenter
 • Forhandlingsresultater må godkjennes med ¾ stemmer av et representantskap bestående av fylkesstyret, bystyrerepresentantene, en representant valgt fra hvert av lokallagene av lokallagets styre, to representanter fra Oslo Grønn Ungdom og en representant fra Oslo Grønne Studenter.
 • Representantskapet kan med enkelt flertall vedta å sende ut forhandlingsresultatet på uravstemning blant fylkeslagets medlemmer.

 

Fordeling av delegater til Landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne

Oslo MDG har 43 delegater tilsammen til MDGs landsmøte 2015, som finner sted 8.-10. mai i Stavanger. Fordelingen gjøres slik:

 • Fylkesstyret får 5 delegater til fordeling på fylkesnivå, inkl. delegasjonsledere
 • Oslo Grønn Ungdom får 3 delegater
 • Harald Nissen, Lan Marie Nguyen Berg og Shoaib Sultan får delegatplass
 • Resterende 32 delegatplasser fordeles til lokallagene med minimum en delegat til hvert lokallag og de resterende 17 plassene fordelt basert på medlemstall pr. 31. desember 2014. Fordelingen blir da:
  Lokallag Medlemmer Delegater
  Alna MDG 51 2
  Bjerke MDG 57 2
  Frogner MDG 181 3
  Gamle Oslo MDG 234 3
  Grorud MDG 31 1
  Grünerløkka MDG 204 3
  Nordre Aker MDG 156 3
  Nordstrand MDG 112 2
  Østensjø MDG 113 2
  Sagene MDG 170 3
  Søndre Nordstrand MDG 58 2
  St. Hanshaugen MDG 174 3
  Stovner MDG 20 1
  Ullern MDG 41 1
  Vestre Aker MDG 105 2

De som blir tildelt plasser har selv ansvar for å finne varaer. Fylkesstyret får fullmakt til å fordele plasser som blir ledige pga. frafall. Reiseutjevningsgebyr blir ikke støttet av fylkeslaget. Lokallagene oppfordres til å tilgodese sine BU-representanter med delegatplass. Lokallagene oppfordres til å tenke på kjønnsbalanse når delegater velges, og til å ta hensyn til aldersbalanse og sende ungdomskandidater der det finnes gode kandidater.