Vil ha høyere lærertetthet

Onsdag 20. mai behandlet bystyret et innbyggerinitiativ om økt lærertetthet i Oslo-skolen. Miljøpartiet De Grønne mener at læreryrket er ett av landets viktigste yrker og vårt hovedmål for skolepolitikken i Oslo er å gi elevene lærerne deres tilbake.

I vårt arbeidsprogram har Miljøpartiet De Grønne programfestet at vi ønsker å innføre et tak på 15 elever per gruppe i barneskolen og 20 elever i ungdomsskolen.

Miljøpartiet De Grønne støtter derfor intensjonen i innbyggerinitiativet. Samtidig mener vi det er behov for å se kritisk på mengden av oppgaver som skoler og lærere i dag er pålagt.

Miljøpartiet De Grønne fremmet derfor følgende forslag til saken:

«Bystyret ber byrådet fremme en sak om forskjellige omprioriteringer i skolesektoren som kan øke lærertettheten, blant annet redusert bruk av test-, mål- og resultatstyring.»

 Forslaget ble avist.

 

Les Harald Nissens innlegg i bystyredebatten:

Innbyggerinitiativet fremmer et forslag som jeg er hjertens enig i. Tilgang til gode lærere er den viktigste forutsetningen for å lære. I den siste valgkampen vi hadde i 2013 snakket Høyre mye om “drømmelæreren”.

Det var lett å kjenne seg igjen i dette, og det gjorde nok også de som nå står bak dette innbyggerinitiativet. Men drømmelæreren er lite verdt, hvis hen ikke har tid til elevene sine. Ordfører, jeg synes vi skal ta denne utfordringen og se hva vi kan gjøre for å øke lærertettheten i Osloskolen.

De Grønne mener at økt lærertetthet er et av de beste tiltakene vi kan gjennomføre for å øke kvaliteten i skolen og sikre hver elev reell tilpasset opplæring.

Forslaget fra SV og R innebærer bare å spørre staten om hjelp, mens forslaget fra A, SV og R ikke sier så veldig mye nytt. Selv om vi ikke har så stor tro på at disse forslagene kommer til å føre med seg så store endringer, kommer vi til å stemme for disse forslagene subsidiært fordi vi støtter intensjonene.

Vårt primære forslag er dette. Vi vil sette et kritisk blikk på ressursbruken i Osloskolen. Vi kutter penger der de ikke fremmer læring, og bruker de der det gjør det.

Politikerne sin oppgave bør være å legge til rette for gode læringssituasjoner for lærere og elever, og la læreren være den fagpersonen hen er utdannet for. Da bør vi redusere målstyring på detaljnivå. Det er slik vi lar drømmelæreren skinne.

Vår forslag går ikke lengre enn det vi kan finne inndekning for. Det mener jeg er et viktig prinsipp. Vi er klare på at vi normalt må se på våre egne budsjetter når vi trenger penger til gode tiltak, og ikke alltid be staten om hjelp.

Innlegget ble utarbeidet av bystyrekandidatene Pål Thygesen og Marion Godager Tveter.