Retten til bolig – et kollektivt ansvar

Foto: Helle Bakke

De Grønne ønsker ikke at Fjordbyen blir et nytt Aker brygge. Vi ønsker flere boliger til lavere pris, og vil legge til rette for en mer miljøvennlig livsstil.I takt med at Oslo vokser, trenger vi flere boliger. Samtidig skal byens gode livsmiljø, grøntområder, nærhet til vann og fine kulturmiljøer opprettholdes. Dette forutsetter langt strengere krav til arealeffektivitet enn det vi ser i dag.

Byrådet har derimot vedtatt at ingen nye leiligheter i indre by skal være på under 40 m2, og at halvparten må være minst dobbelt så store. Miljøpartiet De Grønne vil fjerne disse kravene fordi de er til hinder for utviklingen av et hensiktsmessig boligtilbud. Slik vil vi både få flere boliger til lavere pris og samtidig legge til rette for en mer miljøvennlig livsstil.

Miljøpartiet De Grønne ønsker ikke at Fjordbyen blir et nytt Aker brygge.

Vi vil derfor øke andelen rimelige utleieboliger fra 10% til minst 25%. Nye småhus, og da helst rekkehus som kan utnytte arealet effektivt, må kun bygges i områder som allerede er dominert av blokkbebyggelse, som i drabantbyene i Groruddalen.

Bolig er den største utgiftsposten i private husholdninger. En god boligpolitikk er derfor nøkkelen til å sikre alle byens innbyggere en anstendig levestandard. Produksjonen av nye boliger holder ikke tritt med folkeveksten, og fører sammen med mangel på ikke-kommersielle boliger til kraftig prisvekst. Dette er usosialt og ekskluderende. Derfor ønsker MDG at 25 % av alle nye leiligheter i Oslo skal være ikke-kommersielle utleieboliger. På vei mot dette målet vil vi la en ny boligstiftelse ta hånd om kommunens boliger.

Harald A. Nissen,
1. kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo