Oslopakke 3 – ingen gave for framtiden

Oslopakke 3 har vært en viktig sak for De Grønne siden pakken ble vedtatt i 2006. Pakken er helt avgjørende for hvordan Oslo Kommune og samferdselen i byen kommer til å se ut, for fremtiden.

Oslopakke 3 (O3) er en finansieringsløsning for kollektivtrafikk og veier i Oslo og Akershusregionen. Det er den tredje i rekken av Oslopakker for å utbedre samferdselen i det sentrale østlandsområdet. Tidshorisonten for arbeidet er fra 2008 til 2027. Midlene kommer fra bompenger og statlige, kommunale og fylkeskommunale bevilgninger. O3 har som mål å fremme miljøvennlig transport, at alle trafikantgrupper skal komme raskere frem, at transportbehovet møtes ved å styrke kollektivtilbudet og gang- og sykkelveinettet. Slik at færre kjører bil. Om å redusere luft- og støyforurensning, å redusere utslipp av klimagasser.

Vårt mål var å få mer sykkel inn i pakken. Å få Bystyret til å se at sykkel kan være et transportmiddel. Vi utarbeidet en plan til et sykkelekspressnett til 2, 5 milliarder kr, med sykkelveier fra Oslo – Lillestrøm, Oslo – Akerhus og Oslo – Kolbotn. Tanken er at en del av trafikken inn til Oslo blir erstattet med sykkel, slik at vi får færre biler inn til byen og mindre luft- og støyforurensning.

Illustrasjon: Vidar Hillesland

Vårt forslag om sykkelekspressveinett ble sett som en interessant og god løsning, men i denne revisjonen var fokuset å justere vedtatte prosjekter. Selv om det ikke ble satt av midler til prosjektet denne gang, er Byråd for Samferdsel og Miljø, Ola Elvestuen, positiv til et sykkelekspressveinett. Elvestuen utelukker ikke at han kunne tenke seg å finne andre midler til prosjektet. Den reviderte utgaven av O3 ble vedtatt i Oslo Bystyre 13. juni. En betydelig del av budsjettet skal brukes på kollektivtransport, men de største summene blir spart til bygging av vei. Man ønsker å bygge ut E18 Vestkorridoren, hvor man regner med at 30% av investeringene vil være kollektivtiltak. En kan få samme effekt ved å reservere et felt vestover til kollektivtrafikk, og spare milliarder. Milliarder en kunne brukt på å bygge et sykkelekspressveinett. Hele prosjektet E18 Vestkorridoren fra Oslo til Asker skal koste 22,5 milliarder.

I år starter to nye, store veiprosjekter opp: E16 Sandvika – Vøyen og Rv 22. Lillestrøm – Fetsund. Til neste år starter arbeidet med E18 Vestkorridoren og E18 Filipstad. Disse vil gi økning i kapasitet og dermed flere biler, til veldig høy kostnad per bil. Vi har gode grunner til å tro at framfor å gi bedre flyt i trafikken, vil disse prosjektene skape mer kø.

Viktige kollektivprosjekter som Fornebubanen og T-baneforlengelsen til Ahus er skjøvet ut til 2018-2024 og 2018-2027. Beklagelig, siden Oslopakke 3 skal revideres hvert 4. år. Prosjekter som ligger mer enn fire år inn i fremtiden, er usikre. Til nå har overskridelsene på veiprosjektene vært store, så vi er redde for at kollektivprosjektene vil bli skjøvet lenger frem i tid ved de neste revisjonene.

Vi mener de overordnede målene om å fremme miljøvennlig transport, om at alle trafikantgrupper skal komme skal komme raskere frem, om at transportbehovet møtes ved å styrke kollektivtilbud og gang og sykkelveinett, reduksjon av luft- og støyforurrensning og utslipp av klimagasser ikke blir møtt i denne revisjonen av Oslopakke 3.

Vi stemte imot.