Oslo MDG fremmer forslag om å salte SMART på vinterveiene i Oslo

Harald Nissen, bystyrerepresentant  Foto: Monica Løvdahl
Harald Nissen, bystyrerepresentant for Miljøpartiet de Grønne Foto: Monica Løvdahl

I 2012 fikk vi med oss et enstemmig bystyre på å snarest mulig erstatte veisalt med mer miljøvennlige alternativer. Samme året brukte Oslo kommune 8500 tonn salt, en økning på 40 prosent fra vinteren før.

-Fordi Oslo kommune ikke har gjort nok for å redusere veisaltingen, fremmer Harald Nissen, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne, et forslag til bystyret om at vintervedlikeholdet må utføres i tråd med anbefalingene fra Statens vegvesen og Salt SMART på bystyremøte som avholdes  2.4.2014.

Salt SMART

Statens vegvesen avsluttet i 2011 forsknings- og utviklingsprosjektet Salt Smart. Formålet med prosjektet var å finne muligheter for redusert bruk av salt og fortsatt opprettholde god fremkommelighet og trafikksikkerhet vinteren igjennom.

I sin sluttrapport for Salt Smart- prosjektet skriver Vegvesenet at det i utgangspunktet ikke er en motsetning mellom god vinterdrift og et lavt saltbruk. Tvert imot vil de fleste av reduksjonstiltakene som Salt SMART foreslår også være tiltak som generelt sett gir bedre kjøreforhold. Les mer

Godt nok ifølge byråd Melby

Miljøpartiet De Grønne har tidligere stilt spørsmål om hvorfor bruken av veisalt har økt, når salting etter bystyrets vedtak skal fases ut. Guri Melby i Miljø- og samferdselskomiteen svarer til dette at Bymiljøetaten gjør tilstrekkelig for å redusere veisaltingen. I svarbrevet påpeker hun at Bymiljøetaten arbeider for en reduksjon av salt, samtidig som etaten forsøker å finne alternativer.

-Dessverre synes både byråd Melby og Miljø- og samferdselskomiteen å ha slått seg til ro med at kommunens vinterdrift er i tråd med Statens vegvesens anbefalinger. Økningen vinteren 2012/2013 skyldtes ifølge byråden en kald vinter med mye snø. Ved å skylde på været bortforklares økningen. Dette synes vi er feil da vedtaket om utfasing av veisaltning bør gjelde uansett vær.

Veisalting mer en doblet på ti å

Forskning fra Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås viser at bruken av veisalting er med enn doblet de siste ti årene, både i Oslo og nasjonalt. Dette øker skadeomfanget på både skogen og drikkevannet. Veisalting kan gi store skader i skogen og kan også skade både grunnvann og innsjøer.  Les mer

-Vårt standpunkt i denne saken er at dersom det er riktig at bymiljøetaten allerede utfører Oslo kommunes vintervedlikehold i tråd med Statens vegvesens anbefalinger, så bør de også vedta vårt forslag om Salt SMART. Salt Smart gir klare retningslinjer på hvordan Oslo kommune utfører vinterdriften, noe som kan gjøre det enklere for kommunen å redusere veisaltningen.