Oslo – den blågrønne byen

Oslo - den blågrønne byen. Akershus-festning.
Oslo – den blågrønne byen. Akershus-festning.

Harald A. Nissen, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne var i Aftenposten med denne artikkelen 15.03.12 

Oslo, den blågrønne byen som bukter seg fra marka og ned til sjøen. Byen som omfavner en urbanist en sommerdag ved sjøen og en vinterdag i marka. Oslo, du som gradvis vokser deg større, klarer du å bli større uten å sprekke?

Oslo er en av Nordens raskest voksende byer med en forventet vekst på omkring 200 000 innbyggere innen 2030. Veksten krever flere boliger, infrastruktur, skoler. Samtidig utsettes grøntområder, elvevassdrag og tilgang til sjøen for stadig større press. Utfordringen er å ivareta Oslos blågrønne preg og samtidig romme flere mennesker.

”Den blågrønne byen” er visjonen om at Oslo skal være en av verdens beste byer å bo i også i fremtiden. Dette innebærer blant annet variert og intakt natur, grønne lunger og åpne elveløp. For småbarna, kan det lille skogholtet med markjordbær, maurtue og trehytte være en kilde til frilek og fantasi. For den gamle mannen, kan byparken med benk og fuglekvitter, være et sted for inspirasjon og glede. For barnefamilien, er turen langs elveleiet en spennende oppdagelsesreise, hvor uventede ting og dyr kan dukke opp.

Men det er ikke bare for rekreasjon de grønne og blå naturområdene er viktige. Oslo må også forholde seg til klimaendringer hvor større nedbørsmengde må håndteres. Grøntarealer og elvestrekninger er sentrale i forhold til avrenning av overvann. I tillegg er grønt-korridorer sentrale for biologisk mangfold og dyreliv i byen. Grøntområdene og de blå korridorene dekker derfor mange ulike behov, både sikkerhetsmessig og for mennesker, dyr og planter.

Det foreligger mange gode planer for den blågrønne byen. Blant annet Byøkologisk program som er Oslos vedtatte miljøpolitikk. Visjonen er at Oslo skal være et bærekraftig bysamfunn der alle har rett til ren luft, rent vann og tilgang til gode friområder. Dette innebærer blant annet bevaring av friområder og viktige natur- og rekreasjonsområder. Rørlagte elver skal åpnes og turveier opparbeides samtidig som grønt korridorer for dyr ivaretas. Regnvannet skal kunne håndteres lokalt gjennom gode avrenningsmuligheter, står det i programmet.

Kan vi så slå oss til ro med dette gode miljøpolitiske programmet? Svaret er både ja og nei. Byrådet går i disse dager inn for å sikre tre attraktive grønne lunger i Ensjøområdet, nemlig Malerhaugparken, Østre parkdrag og en sentral tverrforbindelse i området. Arealene er viktige grønnstrukturer og vil styrke Ensjø som boområde. Et annet lyspunkt er planene og arbeidet med å ivareta det blå særpreget som Oslo har med sine mange elver, vassdrag og tilgang til fjorden. Sikring av Alnavassdraget blir nå forsterket gjennom reguleringen for Alna miljøpark.

Presset på Oslos naturarealer er imidlertid stort og kommer ofte i konflikt med at mange ulike interesser ønskes ivaretatt. Dette kan føre til omreguleringer og nedbygging av grøntområder av verdi. Eksempler på dette er Ringnes’ etablering av skulpturpark i Ekeberg skogen. Mange trodde at Ekeberg skogen med en rik, sjelden flora og oldtidsminner, var sikret. Likevel blir nå skogen omgjort til en turistattraksjon. Det kan fort bli en utfordring lokalt hva som skjer med Ekebergsletta i forbindelse med OL planene. Tiedemannsjordet gikk tapt på tross av lokal engasjement og Husebyskogen viser hvordan nasjonale interesser går foran lokalbefolkningens interesser.

 

Oslo kommune må handle bærekraftig

Miljøpartiet De Grønne ser det som sin oppgave å passe på at planene for bevaring av byens grøntarealer ivaretas i praktisk politikk. Byøkologisk program er ikke i seg selv en forsikring mot videre nedbygging av viktige grønne og blå arealer i Oslo. Bevarings- og oppgraderingsplanene må gjennomføres. For å ivareta grøntstrukturen, må Oslo kommune våge å handle bærekraftig. Dette gjelder spesielt når bevaring av de grønne områdene står i konflikt med andre interesser som blant annet boligbygging og infrastruktur. Her må Oslo kommune våge å følge sine egne visjoner og planer for en blågrønn by. For det loves mye.

I løpet av våren kommer Oslos nye Grønplan. Grønplanen er en kommunedelplan som omhandler den blågrønne strukturen innenfor Oslos byggesone. Også denne planen forventes å ha høye ambisjoner om ivaretakelse av de grønne områdene, vassdragene, tilgangen til fjordbyen og Marka. I arbeidet med kommuneplanen for 2013-2030 legger byrådet opp til at kommunalplanen skal omfatte en byutviklingsstrategi som kan møte veksten på en grønn og bærekraftig måte.

Det hjelper lite med planer om en bærekraftig byutvikling dersom de ikke følges. Miljøpartiet De Grønne vil derfor ha et årvåkent blikk på ivaretakelsen av Oslos blågrønne struktur. Målet må være at en osloborger om hundre år fortsatt kan vandre fra Alna i Øst, til Røa i vest, fra marka til fjorden, omgitt av grønnsvær og blinkende vann og tenke: ”Dette er byen jeg elsker å bo i”.