Ønsker varig vern av Ekebergsletta

sletta

Harald Nissen fremmet under bystyremøtet i dag, onsdag 17/12-14 at Ekebergslsletta med tilhørende områder skal vurderes vernet under kulturminneloven eller vurderes til bevaring. Her kan du lese hele forslaget vårt.

Innbyggerinitiativet Ekebergsletta for Alle har fremmet et forslag om verning av friområdene på Ekeberg og Brannfjell for fremtidige generasjoner. Dette forslaget ble ikke tatt opp i Samferdsel og miljøkomiteens komitémøte den 19.11.14. I stedet ble komiteens leders forslag som lyder: «Bystyret ber byrådet sikre at Ekebergsletta bevares som et helhetlig område for friluftsliv, uorganisert mosjon og breddeidrett», enstemmig vedtatt av komiteen.

Miljøpartiet De Grønne vil ikke slå seg til ro med en så svak formulering og vil be om at byrådet ser på muligheten for at Ekebergsletta vurderes vernet under kulturminnevernloven og regulering til bevaring.  Vi vil minne om bystyrets vedtak i 2004; ”Det utarbeides en reguleringsplan for Ekebergsletta og skogs- og naturområdene rundt(…), inkludert Ekebergskråningen og Brannfjellområdet.”

Dette vedtaket ble opphevet da byrådet i 2012 innså at planene om å omgjøre Ekebergområdet til en by- og idrettspark ikke ville la seg realisere. Årsaken var at Riksantikvaren i sin uttalelse den 29.12.2011 kom med innsigelse til en rekke punkter i planen (fordi planen fremmet for mange inngrep i området). Riksantikvaren krav var blant annet at størstedelen av Ekebergsletta nord for bomstasjonen ble regulert til hensynssone (bevaring).

Med dette som bakgrunn anså byrådet områdereguleringsplanen for Ekebergsletta som lite hensiktsmessig og anbefalte vedtaket opphevet. Byrådet skulle i stedet utarbeide et områdeprogram for sletta etter samme intensjoner som i reguleringsprosessen.  Miljøpartiet De Grønne ser det som beklagelig at Riksantikvarens innsigelser omgås ved at det fremdeles ikke er laget en områdeplan og ved at sletta bygges ut bit for bit. Vi ønsker derfor som nevnt at Ekebergsletta vurderes vernet under Kulturminneloven og at all videre utbygging stanses inntil denne vurderingen er gjennomført.

Med kulturlandskap menes landskap som er formet av menneskers liv og virke, eller landskap som på forskjellig vis bærer i seg forestillinger som påvirker mennesket. «Et felles trekk ved kulturlandskap er at det finnes noe i det, menneskeskapt eller ikke, som har betydning ut over ren naturopplevelse. Også naturformasjoner som det knytter seg et sagn, tradisjon eller en historie til, kan være et kulturminne. Kulturminnevernet skal sikre et tilstrekkelig utvalg av kulturminner og kulturmiljøer fra ulike epoker (…) og kulturmiljøer for ettertiden. Kommunen har mulighet til selv å etablere vern, for eksempel gjennom regulering til bevaring (Holme, 2001[1])».

Miljøpartiet De Grønne mener at Ekebergsletta og Brannfjell gjennom sin bruk og sin historie har betydning både som et nasjonalt symbol og som et nåværende og fremtidig slettelandskap i Oslo. Området bør derfor ha en kulturminnevernstatus.

 Tilleggsforslag:  

Harald Nissen på vegne av Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende tilleggsforslag:

 Bystyret ber byrådet om at Ekebergsletta, Brannfjell og tilhørende områder vurderes vernet. Bystyret må få en sak i forbindelse med områdereguleringen og det vil være hensiktsmessig å ta i bruk kulturminneloven eller regulering til bevaring for å sikre kulturlandskapsverdiene i området.


[1] Holme, N. (2001) kulturminnevern, Lov, Forvaltning, Håndhevelse. Økokrims skriftserie nr. 12. Økokrim.