Ønsker samme krav til bemanning i private- som i kommunale barnehager

Miljøpartiet De Grønne støttet under bystyremøtet den 24/9 forslaget fra SV om felles bemanningsnorm for private- og kommunale barnehager.  Antall hender og fang er nemlig den viktigste enkeltfaktoren for trivsel og kvalitet i barnehagene.

Til tross for at kommuneadvokaten har bekreftet at Oslo kommune kan stille krav til bemanningen i byens private barnehager, vil ikke byrådspartiene støtte forslaget. Hvorfor er Høyre, Venstre, KRF sammen med FRP så redde for å legge samme bemanningsnorm til grunn hos de private som de kommunale barnehagene?

Profittmulighet nødvendig for de private

– Vi tror at byrådspartienes vegring mot å stille krav til hvor mange ansatte de private barnehagene skal ha per barn, direkte skyldes tanken om at det må finnes en profittmulighet for de private. Ettersom lønnskostnadene er den største utgiftsposten, er det nettopp på bemanningen at inntektene kan hentes. I dag vises dette ved at kommunale barnehager har flere ansatte og flere førskolelærere enn de private, sier Harald Nissen, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Oslo bystyre.

Utgiftene skyves fra kommune til stat

Indirekte tror Harald Nissen at motstanden mot å innføre bemanningsnormen hos byrådspartiene skyldes at det er staten og ikke kommunen som betaler for de private barnehagene. Ved å privatisere barnehagene, skyver kommunen utgiftene over på staten. Dette mener han er feil ettersom samfunnskostnadene blir nesten de samme.

-Faktisk går omtrent like mye penger ut av statskassen til de private barnehagene, som det kommunen betaler til de kommunale barnehagene.  I fjor finansierte staten 96 prosent av de private barnehagenes driftskostnader, samtidig som eierne på landsbasis tok ut 361 millioner i profitt. I år får private barnehager like mye støtte som de kommunale. For skattebetalerne utgjør derfor utgiftene det samme, framholder Nissen.

Statstilskuddet til private barnehager bør overføres til kommunene

Vi i Miljøpartiet De grønne synes derfor at det er galt at de private barnehagene finansieres gjennom statlige midler. Dette fordi det gjør det mer attraktivt for kommunen å selge barnehagene til private, noe som vil gi dårligere kvalitet dersom bemanningsnormen ikke også gjelder for de private.

-Vi ønsker derfor at statstilskuddet som går til de private barnehagene bør overføres til kommunen, slik at det ikke er direkte lønnsomt for kommunen å selge barnehagene. Dette er det imidlertid opp til Stortinget å avgjøre, avslutter Nissen.