MDG vil ha flerbrukshus for arbeidstrening og entreprenørskap

Finanskomiteen i Oslo bystyre har sympati med forslaget og ber byrådet vurdere om sosiale entreprenører kan involveres mer i bydelenes språk- og arbeidstrening. Dermed har vi beveget oslopolitikken litt, selvom flerbrukshuset helhetlig sett vurderes som for dyrt og komplisert.

-Vi er glade for at Finanskomiteen støtter oss i at sosiale entreprenører i større grad kan involveres i språk- og arbeidstreningen. Det er et stort behov for flere aktører innen sosialt entreprenørskap som kan tenke kreativt og nyskapende. Vi er imidlertid ikke enige i at forslaget er for dyrt eller for komplisert, sier Harald Nissen, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Oslo, som viser til at flerbrukshuset på sikt kan spare kommunen for utgifter fordi det ville senke kostnadene, skape nettverkseffekter og gi gode synergier i nærmiljøet.

 Pilotprosjekt på Holmlia

Forslaget går ut på å etablere et pilotprosjekt på Holmlia i bydel Søndre Nordstrand. Flerbrukshuset er tenkt som et møtested for lokalbefolkningen, samt et sted for arbeidstrening og entreprenørskap. Finansielt skulle flerbrukshuset være et samarbeid mellom private, NAV, skoler og andre kommunale instanser. Målet var at entreprenører skulle overta driften etter hvert.

-Med flerbrukshuset har vi flere tanker i hodet samtidig. Det å kombinere ulike brukergrupper og aktører kan skape positiv synergieffekt for jobbskaping, nærmiljøet og som et tilbud til bydelens innbyggere som kan delta i husets aktiviteter, påpeker Nissen.

Aktivitetstilbudet ville variere fra bydel til bydel etter behov, men Miljøpartiet De Grønne vil at aktivitetene skal være så grønne som mulig. Derfor ligger det inne i forslaget en anbefaling om at flerbrukshusene innehar; et verksted for gjenbruk reparasjon og ombruk, redesign av klær og møbler, bruksbutikk og kafe og suppekjøkken.

 Arbeids- og språktrening

Flerbrukshuset var i første omgang tiltenkt Bydel Søndre Nordstrand, som et prøveprosjekt fordi bydelen ligger på arbeidsledighetstoppen med mange arbeidsinnvandrere med behov for språkopplæring. Dette er en gruppe som ikke har krav på språkopplæring etter lov om introduksjonsordning.

-Vi ser i dag en mismatch med den kompetansen som en stor gruppe innvandrere har og arbeidsmarkedet. Dette vil ikke forandre seg de nærmeste årene. Oslo kommune må derfor i samarbeid med andre aktører bidra til å skape arbeidsplasser som kan passe for denne gruppen, noe et flerbrukshus kan bidra til, sier Nissen.

I kommentaren fra finanskomiteen vises det til at det i dag finnes arbeidsmarkedsbedrifter som ivaretar denne rollen. Med forslaget ønsker imidlertid MDG å få til et mer dynamisk læringsmiljø hvor arbeids- og språktreningen foregår på en arbeidsplass som også er en del av nærmiljøet. Dette vil kunne bidra positivt, både til nærmiljøet og for de i arbeidstrening som vil kunne oppleve seg som en ressurs for nærmiljøet.

Møtested for ungdom

På Holmlia er det få steder ungdommen kan møtes. I dag finnes det kun en privat ungdomsklubb for barn og yngre ungdom. Dette gjør at mange eldre ungdommer driver rundt i nærmiljøet på kveldstid, noe som gjør at mange opplever det som utrygt å være ute på kveldstid.

-Vi så for oss flerbrukshuset som et sted hvor både ungdom og voksne kunne treffes og utføre ulike aktiviteter sammen, litt som Verdenshuset på Haugenstua, men med det sosiale aspektet i tillegg. Et slikt møtested kunne styrke hele lokalmiljøet, noe som er viktig både for opplevelsen av tilhørighet og samhold, sier Nissen

 Styrker nærmiljøet

Miljøpartiet De grønne mener at flerbrukshus kan styrke nærmiljøet. Det er i lokalsamfunnet vi lever store deler av livene våre, det er her barna vokser opp. Det er i nærmiljøet identiteten og stedstilhørigheten dannes. Det er i møtet med menneskene rundt at individene formes, får støtte, eller avvises, blir sterke eller svake, tilpasningsdyktige, eller sære.

-Vi tror at ved å integrere ulike mennesker i ulike situasjoner, så vil det skapes en synergieffekt som kan løfte både fellesskapet og den enkelte. Ved å koble entreprenører og arbeidsledige, unge og voksne, miljøvennlige aktiviteter med praktisk kunnskap, så kan vi komme et steg nærmere det bærekraftige samfunnet som de fleste av oss har forstått at vi må inn i. Vi synes derfor at det er synd at forslaget vårt ikke blir tatt til følge, sier Nissen.

 Ikke for dyrt

I våres kom en rapport som viste at fire ungdomsprosjekter i Kronprinsparets FOND som likner på flerbrukshusets aktiviteter, sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner. Det synes altså klart at et slikt aktivitetshus kan gi en betydelig samfunnsgevinst.

-Dette med at flerbrukshuset blir for dyrt er således en kortsiktig tankegang og et spørsmål om hvordan man beregner utgiftene.  Det at huset er for komplisert skylde et unødvendig rigid regelverk, noe vi kan få endret på. Vi er likevel fornøyde med at byrådet nå skal vurdere om sosiale entreprenører i større grad kan trekkes inn i bydelenes arbeid med språkopplæring og arbeidstrening, noe vi ser på som en aldri så liten seier, avslutter Nissen.

——————————————

 Vårt forslag til mulige aktiviteter i flerbrukshuset: 

 

Verksted for gjenbruk, reparasjon og ombruk:Verkstedet vil til daglig driftes av en eller flere veiledere og personer på arbeidstrening/språktrening. Frivillige som ønsker å snekre eller reparere vil også ha tilgang til verkstedet. For å reparere heller enn å kaste, er praktisk kunnskap viktig. Verkstedet vil tilrettelegge, bistå og lære barn og voksne i å reparere og snekre. Verkstedet blir således en møteplass, hvor voksne (gjerne tilknyttet arbeidstreningen) med tid og kunnskap underviser. Brukstingene kan hentes og gjenbrukes gjennom avtale med gjenvinningsstasjonene eller andre aktører som for eksempel lokal borettslag.Verkstedet har fire formål: 1. Arbeidstrening/språktrening. 2. Kurssted for praktisk kunnskap. 3. Som mulig selvfinansiert sosial entreprenørbedrift. 4. Miljøvennlig tiltak.

 Redesign av klær og møbler: En systue for gamle og nye klær er en aktivitet som mange uavhengig av bakgrunn kan være interessert i. Systuen vil ha fire formål: 1. Som arbeidstrening/språktrening. 2. Som kurssted. 3. Som mulig selvfinansiert sosial entreprenørbedrift. 4. Som et miljøvennlig tiltak.

 Bruksbutikk: Salg og bytte av gjenbruksting og reparerte gjenstander. Bruksbutikken vil ha arbeidstrening/språktrening og mulig selvfinansiert entreprenørskap som formål.

 Kafe’ og suppekjøkken: Suppekjøkkenet vil være et arbeidsmarkedstiltak basert på catering av supper til barnehager og skoler. Suppekjøkkenet kan også inneha en abonnementsordning til folk som vil kjøpe suppe og ha med hjem, eller til å spise i kafeen. Kafeen kan være et utsalgssted for lokalproduserte varer fra for eksempel parseller og birøkting, selvplukkede epler og bær. Kafeen og suppekjøkkenet har arbeidstrening/språktrening, sosial effekt og mulig selvfinansiert sosial entreprenørbedrift som mål.

 Flerbrukshus på Holmlia

Holmlia senter eid av OBOS, skal rehabiliteres. Flerbrukshuset kan hvis OBOS, Husbanken og Oslo kommune går inn for det, legges til det nye senteret. Eventuelt kan lokalene i den gamle delen av senteret benyttes. For Holmlia senter vil et prosjekthus bidra til at senteret brukes mer. Det å kombinere prosjekthus med lokale sentre kan være en vinn, vinn – situasjon for bydelen og senteret