Krever tiltak for færre biler i Oslo

May 21, 2015

image

I Oslo er luftforurensningen til tider så høy at folk må holde seg innendørs. Det å sykle langs hovedinnfartsårene er helseskadelig. Nå er Oslo stevnet inn for ESA-domstolen for brudd på EUs luftdirektiv. Dette er alvorlig!

Handlingsplan uten bilreduserende tiltak

I forbindelse med ESA- stevningen, ble byrådet pålagt å utarbeide en handlingsplan for lokal luftforurensning. Denne handlingsplanen ble lagt frem for Oslo bystyre i går.

Byrådets fremlagte plan inneholdt en rekke tiltak, men de viktigste tiltakene, nemlig tiltak som får færre til å kjøre bil hver dag, hele året var fraværende.

En forutsetning for å sikre at Oslolufta ikke overskrider EU- nivåene er at biltrafikken reduseres med 20 prosent innen 2020. Ikke bare på spesielle dager, men hele året igjennom. Det er forurensningen gjennom hele året som er hovedproblemet.

Lave verdier også farlig

Nyere forskning viser at også luftforurensning med lave verdier over lengre tid gir økt forekomst av dødsfall og økt sykelighet.

Et forbud mot dieselbiler på enkelte dager som hovedstrategi vil dermed være feilslått. Å forby noen typer kjøretøy vil i hovedsak bare hjelpe de dagene akuttiltaket iverksettes.

Biltrafikken øker,  strengere tiltak nødvendig

I fjor økte biltrafikken med 1%. Med den nye kommuneplanen som legger til rette for fortetting og kraftig vekst, er det sannsynlig at biltrafikken vil fortsette å øke hvis vi ikke setter inn kraftfulle mottiltak.

En ny E18 inn til byen vil selvsagt forsterke dette. Dersom Oslo kommune skal oppnå god luftkvalitet, må det settes inn strengere tiltak som virkelig reduserer biltrafikken.

Dette må være langsiktige tiltak som gir 20 prosent trafikkreduksjon i løpet av de neste fem årene og rask innfasing av null- og lavutslippskjøretøy på minst 25 prosent.

De langsiktige tiltakene må omfatte en plan for å redusere parkeringskapasiteten i sentrum og få ned prisen på kollektivtransport. Dette er klare anbefalinger fra rapporten.

Som et utålmodig parti, kan vi ikke slå oss til ro med en strategi som ikke tar tyren ved hornene. Vi mener at det er for mange biler i veien og at luftproblemene i Oslo ikke vil løses med mindre det blir færre biler.

Fremover må det føres en politikk som ikke gjør luften dårlig, uansett årstid, og uansett vær. Og dét gjorde ikke byrådet med denne handlingsplanen.