Hva skal til for å stille liste til bydelsvalget?

Foto: Øyvind Aukrust (CC BY-SA 2.0)
Foto: Øyvind Aukrust (CC BY-SA 2.0)

Skal vi få gjennomslag for politikken vår må vi først vinne valget. Vi skal farge byen grønn i kommunevalget og derfor er det viktig at det stilles lister i alle bydelsvalgene. Under følger litt praktisk informasjon om listestilling.

Krav til listen:

Listen skal inneholde 7-21 navn og her er det forelaktig om lokallagene klarer å stille full liste eller i det minste liste med flest mulig navn. Det er ikke et krav, men det er ønskelig at de som foreslås på liste er medlem av MDG. Det anbefales å ha ferdig listen til 28.02. for gjennomgang. Frist for innlevering av liste er 31 mars klokka 12.00. Vi anbefaler alle lokallag å ha lista klar innen utgangen av februar for å ha tid til å gjøre evt endringer som valgstyret krever.

Det skal velges to tillitsvalgte for listen. Disse har ansvar for å levere listen til valgstyret, men også den videre kontakten med valgstyret. Det hender at det kommer merknader på listeforslag, dvs at kandidater ikke er valgbare. Da har de tillitsvalgte ansvar for å sette inn nye kandidater på lista. Normalt er listetillitsvalgt medlemmer av styret i lokallaget (se §6.1e i valgloven).

Det er to krav som må være oppfyllt for å kunne stå på liste. Det er at kandidaten må være over 18 år og være bosatt i bydelen (se §3.3 i valgloven). I tillegg skal alle personer som foreslås på liste gi samtykke til å stå på listen (dette er ikke et krav i loven, men allminnelig folkeskikk).

Formelle krav til listen:

  • Inntil fire av de øverste kandidatene kan forhåndskumuleres

  • Listeforslaget skal ha med en oversikt over kandidatenes fødselsdato og bostedsadresse

  • Listeforslaget skal inneholde en oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget (tillitsvalgte)

Nyttige linker:
Er du interessert i hvordan MDG gjorde det i din bydel? Ta en kikk her (du må klikke deg inn på din egen bydel). Trenger du hjelp til å tolke resultatene? Send en epost til Julie i valgkampgruppa.

For mer info om innlevering av skjemaer se her.

For mer informasjon om valgbarhet se valgloven.

Nominasjonsmøte:

Lokallagene bør avholde egne nominasjonsmøter der listeforslaget vedtas. Listeforslaget kan også vedtas på et årsmøte. Det er ønskelig at lokallagene har egne nominasjonskomiteer for å sette sammen listeforslag. Nominasjonskomiteene kan settes ned av lokallagsstyrene eller lokallagets årsmøte. I de tilfeller hvor det er få aktive medlemmer i lokallaget er det også mulig at styret fungerer som nominasjonskomite.

Se forslag til innkalling til nominasjonsmøte her.

Har du spørsmål angående lokallag, årsmøter og nominasjonsmøter ta kontakt med regionsekretær Carl Johansen eller lokallagsleder i MDG Grorud Jon Julius Sandal.

FAQ (fylles ut etterhvert som vi får spm).