De Grønne vil ha 1000 nye sykkeljobber i Oslo

Hvis vi får opp sykkelandelen i Oslo til 25 %, slik De Grønne har programfestet, kan vi få 1000 nye jobber i sykkeløkonomien bare i Oslo. Jobber knyttet til salg, reparasjon og resirkulering av sykler kan bli en sentral del av det grønne skiftet i hovedstaden og i andre byer.

August 14, 2015

Oslo har vedtatt en rekke sykkelplaner siden 1979, men så langt har ingen politikere valgt å satse på sykkelen. De Grønne vil innføre bilfritt sentrum innenfor Ring 1 innen 2017 med tillatelse for varetransport og innkjøring for bevegelseshemmede. I tillegg vil vi sikre trygge separate sykkelveier i hele Oslo.

– Vi vet allerede at sykkel er langt mer samfunnsøkonomisk lønnsomt enn bil på grunn av helsegevinstene knyttet til mindre sykefravær, lavere klimagassutslipp og langt bedre plassutnyttelse i byen, sier Oslo MDGs toppkandidat Lan Marie Nguyen Berg.

Sykkeløkonomi versus biløkonomi

En rapport fra European Cyclists’ Federation påviser at sykkel har en rekke fordeler for økonomien sammenlignet med bil:
• Flere arbeidsplasser: Sykkel skaper flere arbeidsplasser for hver million euro som omsettes sammenliknet med andre transportsektorer
• Lokalt næringsliv: Flere studier viser at syklister i større grad bidrar til å støtte lokalt næringsliv fordi de oftere besøker butikker sammenliknet med bilister
• Ufaglært arbeidskraft: Sykkel skaper flere jobbmuligheter for ufaglærte sammenliknet med andre transportsektorer

Slik har vi regnet:

Det finnes 1200 jobber innen salg og reparasjoner av sykler i Storkøbenhavn ifølge Cykelregnskab for Region Hovedstaden 2012. Dette er basert på en befolkning på 1,7 millioner hvor 22 % av alle reiser blir gjort på sykkel. Oslo, som har en befolkning på 600 000, kan med en sykkelandel på 25 % tilsvarende oppnå 477 jobber innen salg og reparasjon.

Tall for EU viser at sykkelindustrien kun utgjør ca. 15 % av sykkeløkonomien, mens jobber knyttet til sykkelturisme står for hele 80 % av jobbene, ifølge en rapport fra European Cyclists’ Federation. Basert på tall fra Syklistenes Landsforening og beregninger utført av Europaparlamentet om sykkelturisme, vil det kunne være grunnlag for 500 eller flere jobber tilknyttet sykkelturisme i Oslo. Dette er et svært moderat anslag, og er basert på sammenligning med bl.a. Finland.

Butikker som Oslovelo og Dapper har begynt å resirkulere gamle sykler, og varsler om en kommende boom i dette markedet. Dette sammenfaller med den generelle trenden om økt interesse for sykkel som fremkomstmiddel.

Til sammen gjør dette at et anslag på 1000 sykkeljobber må anses som moderat, og at potensialet kan være langt høyere.

Kilder:

Cykelregnskab for Region Hovedstaden:
www.regionh.dk/til-fagfolk/trafik/Analyser-og-rapporter-om-trafik/cykler/Documents/CykelregnskabforRegionHovedstadenbaggrundsrapport_v200.pdf

Oslos sykkelstrategi 2015-2025:
www.sykkelby.no/planer_strategier/14114/Oslo_sykkelstrategi_23_september_interaktiv.pdf

ECF Cycling Works – Jobs and Job Creation in the Cycling Economy:
www.ecf.com/wp-content/uploads/141125-Cycling-Works-Jobs-and-Job-Creation-in-the-Cycling-Economy.pdf

Tall fra Syklistenes Landsforening:
http://www.cyclingnorway.no/login/?redirect_to=http://www.cyclingnorway.no/gjestebok/

Rapport om bl.a. sykkelturisme fra Europaparlamentet:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/474569/IPOL-TRAN_ET(2012)474569_EN.pdf)