Byrådet i luftkrig om Oslo

Bystyrerepresentant Harald Nissen
Bystyrerepresentant Harald Nissen

Av Harald Nissen bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Oslo. På trykk i Klassekampen 23.02.2015

Det pågår en krig om luften i våre største byer. Den er tidvis så dårlig at folk dør av den, og forurensningsforskriftens krav innfris ikke.

En rapport utarbeidet ved Norsk institutt for luftforskning og Transportøkonomisk institutt har tatt til orde for en kraftig økning av bompengeavgifter for å redusere den dårlige luftkvaliteten i Oslo. Men dette er bare ett av flere tiltak som må innføres hvis forurensningsforskriftens krav skal bli innfridd. Miljøfelt i tillegg til kollektivfelt, lavere hastighet på hovedveiene, styrket kollektivtilbud, færre parkeringsplasser og høyere parkeringsavgifter, flere innfartsparkeringsplasser – det er slike tiltak vi må diskutere nå.

Man skal merke seg at dette ikke er en tiltakspakke politikerne bare kan plukke fra: «Det understrekes at alle de foreslåtte tiltakene må gjennomføres hvis det skal være mulig å overholde grenseverdiene gitt i forurensningsforskriften.»

Rapporten burde vært en vekker. De fleste tiltakene dreier seg nemlig om å redusere biltrafikken. Selv om flere el- og hybridbiler er vel og bra, skal man huske på at alle kjøretøyer bidrar til veislitasje og veistøv. Det eneste som virkelig har effekt er færre biler.

I klartekst betyr dette at den rådende politikken med å la trafikkveksten tas av kollektiv, sykkel og gange, er feilslått. Alt fokus på lavutslippssoner, færre dieselbiler og høyest mulig andel Euro VI lastebiler i bilparken, er ikke løsningen. Selv om dette har god effekt på NO2-utslippene, har det liten effekt på svevestøv.

Media påpeker at rapporten konkluderer med at bompengene for dieselbiler og for tungtransport Euro 0-V må tredobles, og økes 1,5 ganger for bensinbiler, samt at det må etableres nytt bomsnitt ved Oslos kommunegrense. Vel så interessant er det at modellen rapporten bruker, også viser at det mest effektive tiltaket for å begrense biltrafikken er reduksjon av veikapasiteten for biler.

Man snakker her om en minking i trafikkarbeidet på 17 prosent, noe som trolig vil være omstridt. «Men skal den lokale forurensningen kunne holdes under angitte nivåer i forurensningsforskriften, er det vanskelig å komme utenom denne type virkemiddel.»

Dette betyr at den rådende politikken med å arbeide for god fremkommelighet for alle trafikantgrupper også er feilslått. Bilene må gis mindre plass. Vi får håpe byrådet ikke bare tar denne rapporten, som de selv har vært med på å bestille, til etterretning. Vi trenger det nødvendige taktskiftet rapporten varsler.

Harald A. Nissen, Bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Oslo bystyre 2.-kandidat på høsten liste for MDG Byrådet i luftkrig om Oslo L