Ber om alternativer for husleietilskudd til berørte beboere

 

Bystyrerepresentant Harald Nissen
Bystyrerepresentant Harald Nissen

Miljøpartiet De Grønnes bystyrerepresentant, Harald Nissen ønsker en forklaring fra byrådet på den korte varslingen for de som i januar mister sitt mangeårige husleietilskudd. Han ber også om alternative støtteordninger til de berørte.

På årets siste bystyremøte vedtok bystyret en videreføring av Husleietilskuddsordningen for leietakere over 65 år. Som en konsekvens, mister leietakere under 65 år støtten.

-Det å ikke videreføre tilskuddet for de «yngre» leietakerne har større konsekvenser enn det Miljøpartiet var innforstått med. Flere av de berørte er i en sosial-, helsemessig- eller økonomisk situasjon som gjør det vanskelig for dem å flytte. Vi ønsker derfor at byrådet skal utrede ulike ordninger som kan ivareta disse beboerne, sier Harald Nissen, bystyrerepresentant for De Grønne i Oslo. 

Nissen viser til at avviklingen av husleiestøtten vil kunne forverre beboernes livssituasjon og dermed svekke deres evne til selvhjulpenhet. Lavere grad av selvhjulpenhet vil på sikt gi kommunale merkostnader som økt saksbehandling og bistand til den enkelte.

-Vi mener at kommunen her bør foreta en skjønnsmessig behovsvurdering som sikrer at leietakere med et spesielt bistandsbehov, eller uføre kan bli boende med samme utgiftsnivå som med husleietilskuddet. Ingen er tjent med at folk blir i mindre stand til å klare seg selv. Dette vil heller ikke senke kommunens kostnader, bare flytte dem, sier Nissen.