Årsrberetning bystyregruppa 2014

Her finner du årsberetningen til bystyregruppen til Miljøpartiet De Grønne i Oslo.

 Årsberetning 2014

Miljøpartiet De Grønnes bystyregruppe i Oslo

Nøkkeltall fra bystyrearbeidet:

 Antall bystyremøter: 12.

 • Antall bystyregruppemøter: 10
 • Antall ordinære møter i byutviklingskomiteen: 12
 • Antall arbeidsgruppemøter: 49
 • Antall saker som er votert over av MDG: 375
 • Antall skriftlige spørsmål til byrådet: 28
 • Antall muntlige spørsmål (maks er 12): 7
 • Antall forhåndsskrevene innlegg til bystyret: 40-50
 • Antall private forslag som har vært oppe til behandling og stilt: 17
 • Antall befaringer med byutviklingskomiteen: 10
 • Antall komitéreiser: Harald var på komitéreise til Madrid og London, Lillian var på Tekna-konferanse i Trondhjem.
 • Andre møter: Politiutvalget
 • Konferanser og seminarer:
 • Politiske møter:
 • Antall saker i presse og web: ca 500

 

Bystyregruppens sammensetning

Bystyregruppen:
Harald A. Nissen (fast medlem)
Hanna E. Marcussen (1.vara)
Shoaib M. Sultan (2.vara)
Cecilie Flaatin (3.vara)
Kontrollutvalget
Jarle Fagerheim (fast medlem)
Lillian Bredal Eriksen (1.vara)
Medlem i 17. mai -komiteen

Shoaib M. Sultan

Sekretariatet

I 2014 har Lillian Bredal Eriksen arbeidet som gruppesekretær/politisk rådgiver i en 80 prosent stilling. Pål Thygesen har arbeidet i en 25 prosent stilling som politisk rådgiver med permisjon i mai og desember. Harald Nissen har i 2014 vært lønnet av bystyregruppen i en 70 prosent stilling. Til sammen utgjør dette 1.75 stillinger. Carl Johansen ble ansatt som regionsekretær i oktober?? 2014. Han har ikke arbeidet direkte med bystyrearbeid, men har tilbragt en halv dag i uken på Rådhuset. Fra september måned og ut året har Stig Rygh Johansen hatt kontorplass ved rådhuset med arbeidsoppgaver knyttet til pengeinnsamling i forbindelse med valgkampen 2015.

 • vrige personer tilknyttet bystyrearbeidet i 2013
  Vidar Hillesland har bidratt som politisk rådgiver i forbindelse med bystyregruppens alternative budsjett for 2014.

 

Private forslag

Vi hadde som strategi å fremme mange politiske forslag i 2014. Dette både fordi det er lettere å få presseoppslag på egne forslag og fordi det er ved private forslag at vi har størst direkte innflytelse i politikken (tatt i betraktning at vi kun har en representant).  Dette har vært en vellykket strategi og som har blitt lagt merke til. I årsavslutningstalen til viseordfører Liebe Riber Mohn partiet som har levert desidert flest saker både i absolutte tall og tatt ressursene i betraktning. Av våre private forslag ble 6 vedtatt av bystyret.

 

Bystyregruppen hadde 16 private forslag oppe til behandling i 2014

 1. Forbud mot Parklind i Oslo.
 2. Utforming av en kulturpolitisk plan for graffiti og gatekunst i Oslo for perioden 2015-2019.
 3. Kartlegg Oslo kommunes tomme eiendommer for bruk til barnehager.
 4. Permanente løsninger for midlertidige barnehager.
 5. Etabler en byomfattende kveldsåpen barnehage på Grünerløkka og iverksette forsøk med en nattåpen barnehage i Oslo
 1. Flerbrukshus for arbeidstrening og entreprenørskap.
 2. Forslag om endring i permisjonsreglene for grunnskolen.
 3. Bærekraftig gjenbruk av avfallsmateriell i Oslo kommune.
 4. Oppretting av hjelpesenter for smådyr i Oslo.
 5. Flerbruk og grønne hager på Grønmo.
 6. Bedre kollektivtransport for økonomisk vanskeligstilte
 7. Prosjektet Salt SMART.
 8. Etablering av sykkelhotell i Oslo.
 9. Avlys konkurranseutsetting av barnehager.
 10. Etablering av et sammenhengende grøntområde på Tøyen
 11. Forslag knyttet til sak 265: Vinterdrift på Oslo kommunes veier.
 12. Forslag knyttet til sak 280: Kjernetid i barnehage

Innlegg til bystyremøtene

Det er blitt skrevet mange innlegg til bystyremøtene dette året og Harald har uten tvil vært den mest aktive bystyrerepresentanten på talerstolen. I forbindelse med hvert bystyremøte har vi skrevet 3-4 innlegg knyttet til saker i bystyrets sakskart, noe som utgjør 40-50 innlegg i løpet av året. I tillegg har Harald bidratt med 30-40 muntlige innspill. Tallene er omtrentlige da vi ikke systematisk har registrert innleggene. Innleggene kan leses i bystyrets protokoller.

 

Bystyreåret

2014 har vært preget av strukturert og intenst arbeid i bystyregruppen. Vi har formet den politiske diskursen gjennom politisk deltakelse, egne saker, spørsmål og samtaler. Dette mener vi at har bidratt til å bevege bystyrets arbeid i en grønnere retning. MDG har opplevd at samtlige partier ønsker å samarbeide med oss fordi vi tar praktiske og fornuftige avgjørelser i de fleste sakene.  Flere politikere fra ulike partier har berømmet oss for gode innspill og godt politisk håndverk. Arbeidet har til tider vært preget av at vi går mot et valgår. Nominasjonsprosessen og programarbeid har tatt noe av tiden vår. Bystyregruppen har også i år utarbeidet eget grønt budsjettforslag, noe som legger et godt grunnlag for videre budsjettarbeid.Utover ordinære komité- og bystyremøter og saksforberedelser, går mye av tiden i bystyret med på mediearbeid, møter med ulike interessegrupper, befaringer med byutviklingskomiteen, og mindre møter og seminarer i regi av bystyrets organer.

Etablering av rutiner og samarbeid

Vi har i år fortsatt arbeidet med å etablere rutiner for bystyrearbeidet. Lillian har blitt bedre kjent med regnskaps- og lønnssystemet, praktiske rutiner, politikere og ansatte ved Rådhuset. Vi har god og rutinepreget saksflyt, både imellom ansatte og overfor politikere og ansatte. Pål Thygesen har hatt klare og tydelige oppgaver, slik at han alltid har visst hva han skal gjøre. Vi har også opprettet bedre kontakt- og samarbeidsrutiner med eksterne aktører, medlemmer og privatpersoner. Samarbeidet og kontakten med bydelslagene har vært god og vi har i flere saker arbeidet sammen om aktuelle saker fra den enkelte bydel. Vi har også hatt god kontakt med kunnskapsrike enkeltpersoner og organisasjoner i forbindelse med saksutarbeidelse. Dette har gjort at nettverket til bystyregruppen har utvidet seg. Lillian deltok i høst på noen mediemøter med stortingsgruppa og ble bedre kjent med stortingsgruppens arbeid og rutiner.

Bystyregruppen har i løpet av året hatt tettere kontakt med fylkesstyret for Oslo enn tidligere. Mye av dette skyldes at Harald har vært leder og har kunnet videreformidle informasjon om bystyregruppens arbeid til styret. Det er også innført en rapporteringsrutine for dette hvor bystyregruppen rapporterer hver 14. dag om hva vi har gjort.

Vi har også i 2014 hatt ulike møter med sentrale personer knyttet til mediearbeidet for å kunne håndtere mediearbeidet mer effektivt, både opp i mot presse, sosiale medier og internt i organisasjonen. Det er nå opprettet kontakt med to personer, Lars og Bjørn som skal støtte bystyregruppen/ Harald med å få ham inn i avisen og andre medier.

I 1213 etablerte bystyregruppen et sterkere samarbeid med lokallagene i Oslo. Bystyregruppen har også samarbeidet direkte med lokallagene. Her kan nevnes at vi har bistått flere lag med innhenting av informasjon og med formuleringer av spørsmål til byråden. Dette er en god måte å arbeide politisk på, som vi ønsker å videreføre i 2014.

Avisinnlegg

Harald Nissen har i år vært intervjuet en rekke ganger i ulike aviser. Vi har ikke eksakt tall, men på bakgrunn av resultater i Retriever kan vi anslå at han har vært i omkring 200 avisoppslag i år. Retriever viser også at han har hatt en rekke oppslag på web, rundt 250.

Vi har hatt 28 tekster knyttet til bystyrearbeidet på nettsiden vår Oslo.mdg.no.

Grønt budsjett

Bystyregruppen la i november frem et eget alternativt budsjettforslag for 2014.

Bystyregruppens økonomi     

Bystyregruppen er en selvstendig økonomisk enhet med eget organisasjonsnummer. Reglene i Oslo kommune for støtten bystyregruppen mottar fra Bystyrets sekretariat er forholdsvis strenge med tanke på at midlene skal benyttes til bystyrerelatert arbeid. Bystyregruppens regnskap revideres av kommunerevisjonen. Bystyregruppen mottok i 2013 til sammen 840 000 kroner i grunnstøtte og representantstøtte.